خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۴۳۵ کلمه (متوسط ۱۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
70
۴٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۹۳ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۹۵۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۳ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۹۳ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۱۰٬۴۵۰ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۰۴ کلمه در هر خبر)
48
۱۰۱٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۵ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار خانه ملت