خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۸۵۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۳ کلمه در هر خبر)
80
۸٬۲۸۳ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۶۳ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۲٬۱۴۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۰۱ کلمه در هر خبر)
97
۲۰٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۹۶ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۸٬۸۰۶ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
32
۱۷۸٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۵ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۷
100
اخبار تغییر یافته ۴
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
استانی ۱۳ خبر

آخرین اخبار خانه ملت