خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۱ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۱۷۴٫۷ نویسه در هر خبر)
3
خلاصه ۵۱۲ کلمه (متوسط ۵۱٫۲ کلمه در هر خبر)
69
۴٬۶۹۸ نویسه (متوسط ۴۶۹٫۸ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۴٬۷۴۵ کلمه (متوسط ۴۷۴٫۵ کلمه در هر خبر)
60
۴۳٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۴٬۳۷۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خانه ملت