خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۲۵۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۰۶ کلمه در هر خبر)
73
۲٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۵۴۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۵٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۰۶ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۶٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۵۹ کلمه در هر خبر)
50
۶۶٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۳
55
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خانه ملت