خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳ -
تیتر ۱٬۲۸۲ کلمه (متوسط ۱۵٫۴۵ کلمه در هر خبر)
72
۱۲٬۰۹۱ نویسه (متوسط ۱۴۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۲٬۷۰۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۹ کلمه در هر خبر)
96
۲۵٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۳۷٬۳۵۸ کلمه (متوسط ۴۵۰٫۱ کلمه در هر خبر)
57
۳۴۸٬۰۰۱ نویسه (متوسط ۴٬۱۹۳ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۳
100
اخبار تغییر یافته ۲۳
30
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۵ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
استانی ۱۹ خبر

آخرین اخبار خانه ملت