فودپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۵ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۳۹۶ نویسه (متوسط ۳۹۶ نویسه در هر خبر)
32
بدنه ۱۷۷ کلمه (متوسط ۱۷۷ کلمه در هر خبر)
18
۱٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۱٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار فودپرس