فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۴۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۱ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۲۹۴ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۰۸۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۹۷ کلمه در هر خبر)
94
۱۰٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۹۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۹٬۰۲۱ کلمه (متوسط ۵۹۴٫۴۱ کلمه در هر خبر)
77
۱۷۹٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۵٬۶۱۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۱۷۳ (متوسط ۵٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۳۲
100
اخبار تغییر یافته ۳
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۷ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار فارس