فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰۸ -
تیتر ۷٬۰۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۶۷٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۳۷ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۸٬۲۲۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
99
۱۶۹٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۰۶ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲۳۰٬۹۰۷ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
47
۲٬۱۸۵٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۹۴ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۳٬۰۱۹ (متوسط ۴٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۶۰۸
100
اخبار تغییر یافته ۱۴۲
41
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۸۳ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۶۷ خبر
گوناگون ۱۳ خبر
استانی ۲۵۱ خبر
عکس ۱۵ خبر
فیلم ۱۶ خبر

آخرین اخبار فارس