فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۲۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۹۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۸۵۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۲ کلمه در هر خبر)
86
۷٬۸۳۶ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۴۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۵٬۹۱۸ کلمه (متوسط ۴۸۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
61
۱۵۴٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۴۹ (متوسط ۴٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۴
69
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار فارس