فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۳۱۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۹۶ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۷۶۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۰٬۰۷۹ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۳ کلمه در هر خبر)
46
۹۳٬۷۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۲۰ (متوسط ۴٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۸
25
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۸ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار فارس