فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱۰ -
تیتر ۱۰٬۷۱۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۷ کلمه در هر خبر)
83
۱۰۲٬۸۸۹ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۰۶ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲۶٬۱۵۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۴۲٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۹۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۷۲٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۴۰۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
51
۳٬۵۱۶٬۴۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۴ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳٬۷۷۲ (متوسط ۴٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۹۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۳۵۳
3
اخبار حذف شده ۳
78
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۳ خبر
اقتصادی ۴۴ خبر
اجتماعی ۷۷ خبر
بین‌الملل ۷۴ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۹۸ خبر
استانی ۴۱۴ خبر
عکس ۲۵ خبر
فیلم ۴۲ خبر

آخرین اخبار فارس