فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۸۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۶۲ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳٬۶۲۱ کلمه (متوسط ۴۵۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
57
۳۴٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۵٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فارس