فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶۲ -
تیتر ۴٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
83
۴۰٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۹ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱۰٬۸۱۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
99
۹۹٬۸۴۰ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۸ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۵۵٬۹۰۲ کلمه (متوسط ۴۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۴۷۵٬۲۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۵ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۹۵ (متوسط ۴٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۳۶۲
100
اخبار تغییر یافته ۷۳
49
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۲۷ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۴۳ خبر
استانی ۱۴۷ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار فارس