فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۸۰۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۴ کلمه در هر خبر)
82
۷٬۸۰۸ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۵۴ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۹۷۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
98
۱۷٬۸۷۹ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۸۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳۴٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۵۰۸٫۳ کلمه در هر خبر)
65
۳۲۰٬۹۳۸ نویسه (متوسط ۴٬۷۹۰ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۱۵ (متوسط ۴٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۶۷
100
اخبار تغییر یافته ۶
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۲۰ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار فارس