فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۴۴ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
77
۲٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۳۹ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۵۰۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۵۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۹٬۰۶۹ کلمه (متوسط ۵۰۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
64
۸۴٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۴٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۵ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار فارس