اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۵۶ کلمه (متوسط ۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۵۱۸ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۹ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۴۷۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۲۶ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۴٬۲۵۱ کلمه (متوسط ۲۲۳٫۷۴ کلمه در هر خبر)
24
۳۹٬۶۸۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۸۹ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۰٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
33
خبرهای عکس‌دار ۱۴
73
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار اعتدال