اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۳۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱٬۱۵۹ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
96
۱۰٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۴۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۴٬۳۲۰ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۷۸ کلمه در هر خبر)
49
۱۳۲٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۱٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۳۴
94
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اعتدال