دفاع نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
35
۲۷۴ نویسه (متوسط ۲۷۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۷۲ کلمه (متوسط ۷۲ کلمه در هر خبر)
40
۶۷۴ نویسه (متوسط ۶۷۴ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸۸ کلمه (متوسط ۲۸۸ کلمه در هر خبر)
34
۲٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۳ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع نیوز