بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۶۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۵۲۰ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱٬۲۳۱ کلمه (متوسط ۱۷٫۵۹ کلمه در هر خبر)
58
۱۱٬۲۱۸ نویسه (متوسط ۱۶۰٫۲۶ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱۴٬۴۷۶ کلمه (متوسط ۲۰۶٫۸ کلمه در هر خبر)
22
۱۴۰٬۲۱۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۰۳ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۳۳۳ (متوسط ۴٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۵۳
75
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۶۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز