بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۷۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۲۵۲ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۲ کلمه در هر خبر)
49
۲٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۲۹ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۷۳۹ کلمه (متوسط ۱۶۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
15
۲۶٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۱٬۵۳۶ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۷ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز