بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۱۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۸۲٫۶ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۹۰۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۴ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۵۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۲٬۵۴۰ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
44
۱۲۲٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۸۹ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
37
اخبار تغییر یافته ۳
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز