بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۸۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲۴۳ کلمه (متوسط ۱۶٫۲ کلمه در هر خبر)
54
۲٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۹۳ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۴۸۸ کلمه (متوسط ۹۹٫۲ کلمه در هر خبر)
7
۱۳٬۹۹۱ نویسه (متوسط ۹۳۳ نویسه در هر خبر)
16
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز