بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۶ نویسه (متوسط ۶۶ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴۴ کلمه (متوسط ۴۴ کلمه در هر خبر)
0
۳۷۸ نویسه (متوسط ۳۷۸ نویسه در هر خبر)
2
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز