بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
87
۷۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۲۹ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۴۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۲۹ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۴۳ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱٬۳۳۸ کلمه (متوسط ۱۹۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
20
۱۳٬۸۴۱ نویسه (متوسط ۱٬۹۷۷ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
28
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان