بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۷۸۵ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۱۴ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۸۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۱۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱٬۲۷۰ کلمه (متوسط ۱۸۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
18
۱۲٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۱٬۷۸۵ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان