برترین‌ها

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۸ -
تیتر ۶۹۲ کلمه (متوسط ۷٫۸۶ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۷۳٫۴ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۲٬۴۸۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۸ کلمه در هر خبر)
93
۲۱٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۲۴۹٫۳۶ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۹٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۴۴۶٫۰۸ کلمه در هر خبر)
56
۳۵۸٬۸۶۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۴۳۶ (متوسط ۴٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴۸
0
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳۲ خبر
گوناگون ۷ خبر

آخرین اخبار برترین‌ها