روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۴۳۸ کلمه (متوسط ۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۲۰۶ نویسه (متوسط ۷۲٫۵۲ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۷٬۱۹۳ کلمه (متوسط ۴۶۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
59
۲۵۸٬۵۲۲ نویسه (متوسط ۴٬۴۵۷ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
استانی ۱۰ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه