روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۰۴ کلمه (متوسط ۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۷۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۵۶۷ کلمه (متوسط ۵۱۹٫۴ کلمه در هر خبر)
67
۲۶۶٬۳۴۵ نویسه (متوسط ۴٬۸۴۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
استانی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه