روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۴۳۶ کلمه (متوسط ۷٫۲۷ کلمه در هر خبر)
96
۴٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۶۹٫۹ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۸۴۲ کلمه (متوسط ۴۸۰٫۷ کلمه در هر خبر)
61
۲۷۴٬۰۸۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۶۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه