روزنامه عصررسانه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۲۵۷ کلمه (متوسط ۸٫۰۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۳۷۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۳۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱٬۴۸۵ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
44
۱۰۷٬۹۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
3
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصررسانه