آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۶۲ نویسه (متوسط ۱۶۲ نویسه در هر خبر)
12
خلاصه ۵۷ کلمه (متوسط ۵۷ کلمه در هر خبر)
61
۵۶۲ نویسه (متوسط ۵۶۲ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۶۵ کلمه (متوسط ۴۶۵ کلمه در هر خبر)
59
۴٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۰ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار آناج