آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۲۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۴۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۵ کلمه در هر خبر)
68
۳۷۹ نویسه (متوسط ۱۸۹٫۵ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۴۳۴ کلمه (متوسط ۲۱۷ کلمه در هر خبر)
23
۴٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۲٬۰۳۶ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار آناج

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!