آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
89
۶۳۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۴۳ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۱۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۹۵۲ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۸۶ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱٬۵۵۰ کلمه (متوسط ۲۲۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
24
۱۵٬۰۷۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۵۳ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار آناج