۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷ -
تیتر ۷۶۲ کلمه (متوسط ۹٫۹ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۹۳٫۳۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱٬۹۲۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۰۵ کلمه در هر خبر)
83
۱۷٬۷۳۶ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۳۴ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۸٬۱۹۸ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۲۱ کلمه در هر خبر)
45
۲۶۶٬۷۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۰٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
5
خبرهای عکس‌دار ۵۴
70
اخبار تغییر یافته ۱۲
61
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲۶ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸