۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۴۵۰ کلمه (متوسط ۹٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۸۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱٬۳۰۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۳ کلمه در هر خبر)
88
۱۲٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۱۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۹٬۳۴۰ کلمه (متوسط ۳۹۴٫۶۹ کلمه در هر خبر)
49
۱۷۷٬۷۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۱٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۳۲
65
اخبار تغییر یافته ۵
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸