۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۳۹۴ کلمه (متوسط ۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۷۷۴ نویسه (متوسط ۸۰٫۳ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱٬۱۳۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۳ کلمه در هر خبر)
80
۱۰٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۶۲ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱۳٬۷۰۱ کلمه (متوسط ۲۹۱٫۵۱ کلمه در هر خبر)
34
۱۳۲٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۱ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۲
46
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸