۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۲۸ نویسه (متوسط ۱۲۸ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۵۶ کلمه (متوسط ۵۶ کلمه در هر خبر)
62
۵۰۴ نویسه (متوسط ۵۰۴ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶۷ کلمه (متوسط ۲۶۷ کلمه در هر خبر)
31
۲٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۲۷ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸