فدراسیون والیبال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
74
۸۶۴ نویسه (متوسط ۱۴۴ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۲۷۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
32
۱۴٬۸۰۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۸ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار فدراسیون والیبال