فدراسیون والیبال

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۱۷٫۵ کلمه در هر خبر)
66
۳۵۷ نویسه (متوسط ۱۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
1
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۹۱ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۵ کلمه در هر خبر)
42
۶٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون والیبال