شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۵۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۰۱ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۷۶٫۳۸ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۱٬۹۶۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳۴٬۷۰۸ کلمه (متوسط ۵۰۳٫۰۱ کلمه در هر خبر)
64
۳۳۷٬۴۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۸۹۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۳۲۹ (متوسط ۴٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۸
55
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳۷ خبر
گوناگون ۵ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین