شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۲۵ کلمه (متوسط ۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۷۳٫۲۷ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۶ کلمه در هر خبر)
80
۱۱٬۷۴۸ نویسه (متوسط ۲۱۳٫۶ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۲۳٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
52
۲۱۷٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۱ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۹۵ (متوسط ۵٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۳۰
54
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
گوناگون ۶ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین