شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۴۴۰ کلمه (متوسط ۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۷۴٫۴۱ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱٬۵۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۱۳٬۵۹۸ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۸۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۳۷٬۲۵۹ کلمه (متوسط ۶۸۹٫۹۸ کلمه در هر خبر)
91
۳۵۴٬۴۰۷ نویسه (متوسط ۶٬۵۶۳ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱۶۳ (متوسط ۳٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۳۰
55
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
گوناگون ۸ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین