شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۲۱ نویسه (متوسط ۱۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۲۳۰ نویسه (متوسط ۲۳۰ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۴۱۷ کلمه (متوسط ۴۱۷ کلمه در هر خبر)
52
۴٬۰۷۹ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین