شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۵۱۲ کلمه (متوسط ۸٫۳۹ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۷۷٫۵۹ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۷۸۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۵٬۸۵۰ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۸۴ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۱٬۷۳۳ کلمه (متوسط ۵۲۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
67
۳۱۳٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۵٬۱۴۴ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۱۹ (متوسط ۳٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳۹
63
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
گوناگون ۱۱ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین