صبا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۶۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۲۶۸ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
68
۲٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۱۹۵٫۸۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۵٬۰۷۳ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
48
۴۹٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۰ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۷۳ (متوسط ۵٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار صبا