راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۸۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۹۳ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۶۱۴ نویسه (متوسط ۹۹٫۰۱ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲٬۵۰۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
96
۲۳٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۳۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶۷٬۵۸۳ کلمه (متوسط ۷۷۶٫۸۲ کلمه در هر خبر)
96
۶۲۱٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۷٬۱۴۲ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۳۴۰ (متوسط ۳٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۸۰
91
اخبار تغییر یافته ۶
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر