راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۰۵ کلمه (متوسط ۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۸۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۵۲۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۰۴ کلمه در هر خبر)
73
۴٬۹۰۸ نویسه (متوسط ۲۰۴٫۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۶٬۹۵۰ کلمه (متوسط ۲۸۹٫۵۸ کلمه در هر خبر)
34
۶۶٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۵ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر