راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۳ نویسه (متوسط ۱۱۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۴۲ نویسه (متوسط ۲۴۲ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۹۰ کلمه (متوسط ۱۹۰ کلمه در هر خبر)
20
۱٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۶۵ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر