راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۰ -
تیتر ۱٬۵۹۰ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۵٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۹۸ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴٬۷۱۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۴۲٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۹۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۶۸٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
50
۶۵۱٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۶۶۸ (متوسط ۳٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۶۲
95
اخبار تغییر یافته ۴
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۴۵ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر