راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۳ -
تیتر ۱٬۵۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۵٬۰۳۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۴٬۵۳۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
92
۴۱٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۰۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۶۷٬۳۳۸ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
51
۶۲۵٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۵ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۶۷۲ (متوسط ۴٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۱۵۵
95
اخبار تغییر یافته ۱۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۴۸ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر