راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۸ -
تیتر ۱٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
89
۱۴٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۸۹٫۹۶ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴٬۳۴۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۳۹٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۵۹٬۹۷۶ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۵۹ کلمه در هر خبر)
47
۵۶۵٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۷ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۵۹۶ (متوسط ۳٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۵۴
97
اخبار تغییر یافته ۲
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۳۲ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۵۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر