راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۵۵۰ کلمه (متوسط ۸٫۰۹ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۷۸٫۹۴ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۸۳۶ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۱۶٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۱۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲۶٬۸۴۱ کلمه (متوسط ۳۹۴٫۷۲ کلمه در هر خبر)
49
۲۵۳٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۵ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۲۶ (متوسط ۳٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۶۱
89
اخبار تغییر یافته ۴
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر