راهبرد معاصر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۹ -
تیتر ۱٬۵۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
90
۱۵٬۳۱۶ نویسه (متوسط ۹۰٫۶۳ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴٬۶۰۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۶ کلمه در هر خبر)
90
۴۲٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۶۳٬۶۸۲ کلمه (متوسط ۳۷۶٫۸۲ کلمه در هر خبر)
46
۶۰۵٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۴ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۶۲۷ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۶۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۵۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۴ خبر

آخرین اخبار راهبرد معاصر