نورنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۶۲۶ نویسه (متوسط ۹۰٫۵۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۸۰۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۲ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۸۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۳٬۲۲۷ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۱ کلمه در هر خبر)
58
۱۲۶٬۶۳۳ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۳۷ (متوسط ۴٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار نورنیوز