نورنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۹۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵۰۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۸۱ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۴٬۴۳۰ کلمه (متوسط ۲۷۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
32
۴۲٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۱ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۵۷ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار نورنیوز