نورنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۷۲ کلمه (متوسط ۹٫۵۶ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۶۰۲ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۴ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۷۲ نویسه در هر خبر)
62
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۰۵ (متوسط ۵٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
39
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار نورنیوز