نورنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۲۱ کلمه (متوسط ۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۰۱۴ نویسه (متوسط ۸۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۸ کلمه در هر خبر)
98
۹٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۰٬۳۴۳ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۵۱ کلمه در هر خبر)
35
۱۰۱٬۰۶۹ نویسه (متوسط ۲٬۸۸۸ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۱۸۳ (متوسط ۵٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۲
85
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار نورنیوز