وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۷۷۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
78
۷٬۳۴۰ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۵۵ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۱٬۹۴۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۸٬۳۹۸ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۲۱ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۹٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
39
۱۷۷٬۷۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۹۳ (متوسط ۱٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۵۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲۶ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور