وزارت جهاد کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۹۹ نویسه (متوسط ۹۹٫۵ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۵۸ کلمه (متوسط ۱۲۹ کلمه در هر خبر)
11
۲٬۴۱۶ نویسه (متوسط ۱٬۲۰۸ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی