وزارت جهاد کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
47
۲۳۶ نویسه (متوسط ۲۳۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۶۲ کلمه (متوسط ۳۶۲ کلمه در هر خبر)
44
۳٬۷۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۹ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی