لیدر.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۳۱ نویسه (متوسط ۱۳۱ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰۳ کلمه (متوسط ۱۰۳ کلمه در هر خبر)
7
۱٬۱۲۹ نویسه (متوسط ۱٬۱۲۹ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار لیدر.آی‌آر