خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۸ -
تیتر ۱٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
89
۱۰٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۴ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳٬۲۹۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
92
۳۰٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۹۴ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۴٬۱۷۷ کلمه (متوسط ۲۸۹٫۶۴ کلمه در هر خبر)
34
۳۲۲٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۷۳۷ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۴۶۲ (متوسط ۳٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
87
اخبار تغییر یافته ۴
91
اخبار حذف شده ۱
43
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۲۹ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران