خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۴ کلمه (متوسط ۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۸۱٫۶۹ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۴۹۵ کلمه (متوسط ۳۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۳۵۴ نویسه (متوسط ۳۳۴٫۹۲ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۱۲٬۸۰۳ کلمه (متوسط ۹۸۴٫۸۵ کلمه در هر خبر)
68
۱۱۳٬۲۰۹ نویسه (متوسط ۸٬۷۰۸ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۳٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۲
92
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران