خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
91
۳۳۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۷۲ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۷۲۵ نویسه (متوسط ۱۸۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۱٬۰۶۸ کلمه (متوسط ۲۶۷ کلمه در هر خبر)
31
۹٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۵ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران