خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۹ -
تیتر ۱٬۲۰۰ کلمه (متوسط ۹٫۳ کلمه در هر خبر)
90
۱۱٬۸۵۷ نویسه (متوسط ۹۱٫۹۱ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳٬۷۰۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۳۳٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۰٬۷۹۴ کلمه (متوسط ۳۱۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
38
۳۷۹٬۶۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۳ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۵۱۴ (متوسط ۳٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳۹ خبر
ورزشی ۳۳ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران