خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۸۴۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۳۵ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۶۸۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۱ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۳۱۹٫۳ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۴٬۸۹۴ کلمه (متوسط ۲۴۴٫۷ کلمه در هر خبر)
27
۴۵٬۵۸۳ نویسه (متوسط ۲٬۲۷۹ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۱۰۲ (متوسط ۵٫۱ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران