خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۶۸۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۲ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
94
۲۱٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۸٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۳۶۱٫۶۶ کلمه در هر خبر)
44
۲۷۵٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۸۲ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۱۴ (متوسط ۳٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۷۲
91
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۱
15
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران