خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۹۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۹۵۷ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۶۲ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۲۷۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۳۳۹ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۲٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۳۵۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
44
۲۹٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۳٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۷
87
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران