خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۴ -
تیتر ۸۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۹۵ کلمه در هر خبر)
91
۸٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۸۷٫۳۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳٬۲۳۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
93
۲۹٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۷۷ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۲۵٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۲۶۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
31
۲۳۹٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۲٬۵۴۸ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۲۴۵ (متوسط ۲٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران