فدراسیون ورزش دانش‌آموزی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۵۳ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۵ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۱۴ کلمه (متوسط ۱۵۷ کلمه در هر خبر)
15
۳٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۱٬۵۴۲ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش دانش‌آموزی