سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
55
۱۷۳ نویسه (متوسط ۱۷۳ نویسه در هر خبر)
4
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
70
۴۶۱ نویسه (متوسط ۴۶۱ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۴۰۴ کلمه (متوسط ۴۰۴ کلمه در هر خبر)
50
۳٬۳۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۱ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی