سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
84
۹۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۸۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲۸۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۵۶ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲٬۲۴۳ کلمه (متوسط ۲۴۹٫۲۲ کلمه در هر خبر)
28
۲۰٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۹۹ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی