فدراسیون هندبال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۲ کلمه در هر خبر)
78
۶۱۷ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۲۸۶ کلمه (متوسط ۴۵۷٫۲ کلمه در هر خبر)
58
۲۰٬۲۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون هندبال