فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۹۲ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۱۱۴ نویسه (متوسط ۱۱۴ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۵۷ کلمه (متوسط ۵۷ کلمه در هر خبر)
1
۵۰۴ نویسه (متوسط ۵۰۴ نویسه در هر خبر)
5
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال