فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۳۹۰ نویسه (متوسط ۹۷٫۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
80
۸۵۷ نویسه (متوسط ۲۱۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۲٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۶۷۱٫۵ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۶٬۱۱۴ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
25
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال