فدراسیون فوتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۷۲ نویسه (متوسط ۷۲ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
53
۱۶۴ نویسه (متوسط ۱۶۴ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۴۲ کلمه (متوسط ۴۲ کلمه در هر خبر)
0
۳۸۷ نویسه (متوسط ۳۸۷ نویسه در هر خبر)
2
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال