فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
52
۲۲۱ نویسه (متوسط ۲۲۱ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱۰ کلمه (متوسط ۱۱۰ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۱٬۱۰۴ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون آماتوری ورزش کارگری