فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۱۰۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۰۹۰ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۱۴ کلمه (متوسط ۱۷۸٫۵ کلمه در هر خبر)
18
۶٬۴۷۱ نویسه (متوسط ۱٬۶۱۸ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون آماتوری ورزش کارگری