سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۹۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۵ کلمه در هر خبر)
74
۲٬۷۳۵ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
28
خلاصه ۷۰۱ کلمه (متوسط ۳۵٫۰۵ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۳۳۲٫۶ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۱٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۵۷۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
74
۱۰۶٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۵٬۳۲۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۹
95
اخبار تغییر یافته ۲
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار سینماپرس