سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
62
۱٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۱۷۳ نویسه در هر خبر)
4
خلاصه ۲۳۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۳۱۷ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۶۲ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۴٬۳۵۶ کلمه (متوسط ۵۴۴٫۵ کلمه در هر خبر)
70
۴۱٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۵٬۱۹۱ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۳٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر

آخرین اخبار سینماپرس