سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۳۲۴ کلمه (متوسط ۱۶٫۲ کلمه در هر خبر)
70
۳٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۱۵۱٫۲ نویسه در هر خبر)
19
خلاصه ۷۹۴ کلمه (متوسط ۳۹٫۷ کلمه در هر خبر)
86
۷٬۶۵۱ نویسه (متوسط ۳۸۲٫۵۵ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۸٬۲۰۵ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
51
۷۵٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۸۸ (متوسط ۴٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۸ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار سینماپرس