سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۵۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۸۵ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۷۲۹ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۵ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۳۵۲٫۱۵ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۶٬۴۹۸ کلمه (متوسط ۳۲۴٫۹ کلمه در هر خبر)
39
۶۳٬۰۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۴ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۹۴ (متوسط ۴٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۸ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار سینماپرس