عطنانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲۹۱ نویسه (متوسط ۹۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۱۱۱ کلمه (متوسط ۱٬۰۳۷ کلمه در هر خبر)
61
۳۰٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۰۸۷ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار عطنانیوز