آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۱۴٫۴ کلمه در هر خبر)
75
۶۷۳ نویسه (متوسط ۱۳۴٫۶ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۱۸۲ کلمه (متوسط ۳۶٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۳۴۹ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۳٬۹۵۲ کلمه (متوسط ۷۹۰٫۴ کلمه در هر خبر)
94
۳۹٬۷۶۰ نویسه (متوسط ۷٬۹۵۲ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۵٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا