آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۲۶۵ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۵ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۵۹۸ کلمه (متوسط ۲۹۹ کلمه در هر خبر)
35
۵٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۸ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار آنا