پارس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۴۹۸ نویسه (متوسط ۸۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱۴۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱٬۵۱۵ کلمه (متوسط ۲۵۲٫۵ کلمه در هر خبر)
28
۱۳٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۶ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۴
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر

آخرین اخبار پارس نیوز