بولتن‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۸۵٫۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴۳۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۰۶۱ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۰۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۶٬۰۹۴ کلمه (متوسط ۴۳۵٫۲۹ کلمه در هر خبر)
55
۵۹٬۷۹۸ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۲٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۷
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بولتن‌نیوز