مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۳۵۸ کلمه (متوسط ۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۳۵۲ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۸۴۲ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۹ کلمه در هر خبر)
77
۸٬۱۵۷ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۵۸ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۱٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۳۱۱٫۹۲ کلمه در هر خبر)
37
۱۰۹٬۰۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۳۰ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۱۸۵ (متوسط ۵٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۳۶
100
اخبار تغییر یافته ۳
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
استانی ۲۲ خبر

آخرین اخبار مهر