حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۸ -
تیتر ۹۷۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۱ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۱۶۲ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۱۱ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
92
۲۲٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۰۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۳٬۹۷۲ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۴۱ کلمه در هر خبر)
31
۲۲۰٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۰ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۳۵۹ (متوسط ۴٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۸۸
100
اخبار تغییر یافته ۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۳۸ خبر
عکس ۱۳ خبر
فیلم ۹ خبر

آخرین اخبار حوزه