شفقنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۲۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۹ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۴٬۶۰۹ کلمه (متوسط ۱٬۴۶۰٫۹ کلمه در هر خبر)
5
۱۳۵٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۱۳٬۵۸۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شفقنا