اقتصاد نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۱ -
تیتر ۱٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
84
۱۰٬۸۲۲ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۱۵ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۳٬۰۶۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
99
۲۹٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۴۲٬۲۳۰ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
52
۴۳۷٬۶۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۳۳۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۲۴۱ (متوسط ۲٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۰۱
100
اخبار تغییر یافته ۸۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اقتصاد نیوز