میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ »روز بعد»
برو به: امروز (۴ خرداد ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۶۹۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۸ کلمه در هر خبر)
83
۷٬۰۲۸ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۱۳ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۲٬۰۳۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۹٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۸۲ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۸٬۰۲۲ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۳۷ کلمه در هر خبر)
35
۱۸۲٬۳۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۳۹ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۲۲۷ (متوسط ۳٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۴
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
استانی ۳۶ خبر
عکس ۶ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار میراث آریا