میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
برو به: امروز (۲ اردیبهشت ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۶۴۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۶۲ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۲٬۱۳۹ کلمه (متوسط ۳۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
90
۲۰٬۴۰۰ نویسه (متوسط ۳۵۱٫۷۲ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱۷٬۴۴۰ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
35
۱۷۲٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۷ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱۹۲ (متوسط ۳٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۵۸
100
اخبار تغییر یافته ۶
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
استانی ۲۹ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار میراث آریا