روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۷۷۱ کلمه (متوسط ۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
97
۷٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۶۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
76
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۵٬۵۱۶ کلمه (متوسط ۴۰۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
50
۴۱۳٬۱۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۹ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۵ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه خراسان