روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۴۳۹ کلمه (متوسط ۶٫۵۵ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۶۰٫۱۳ نویسه در هر خبر)
79
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۱٬۵۱۴ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
60
۲۸۳٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۴٬۲۲۵ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان