روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۷ -
تیتر ۶۸۲ کلمه (متوسط ۵٫۸۳ کلمه در هر خبر)
96
۶٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۵۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
83
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۰٬۸۳۳ کلمه (متوسط ۴۳۴٫۴۷ کلمه در هر خبر)
54
۴۶۱٬۹۵۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
گوناگون ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان