روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۵ -
تیتر ۶۸۰ کلمه (متوسط ۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۴۹۱ نویسه (متوسط ۶۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
78
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۶٬۴۴۳ کلمه (متوسط ۴۴۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
56
۴۲۱٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان