خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۷۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۱ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۶۷۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۹ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۴۳۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۹ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۶٬۲۴۵ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
45
۵۸٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۳٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۴
82
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو