خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۱۲ نویسه (متوسط ۷۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۸۴ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۷۳۴ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۶۷۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
88
۱۷٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۵٬۹۹۸ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو