خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۷۶۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
84
۷٬۴۶۷ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۸۱ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۱٬۹۲۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۷۷۰ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۵٬۵۱۰ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۱۵ کلمه در هر خبر)
46
۲۴۶٬۹۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۹۳ (متوسط ۴٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۶۰
88
اخبار تغییر یافته ۵
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو