خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۲۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۱۹۶ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
42
summary ۵۲۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۳ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۵۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۱٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۵۹۶ کلمه در هر خبر)
78
۱۱۰٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۵٬۸۱۲ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۴٫۱۶ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۷
89
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو