خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۶ -
تیتر ۲٬۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۰٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۷۳ نویسه در هر خبر)
44
right ۴٬۷۳۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۴۸ کلمه در هر خبر)
84
۴۴٬۳۱۲ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۲۴ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۶۵٬۷۸۰ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۶۶ کلمه در هر خبر)
43
۶۳۰٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۵۹۷ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۵۴
82
اخبار تغییر یافته ۲۵
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو