خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۰۶۷ نویسه (متوسط ۹۷ نویسه در هر خبر)
55
right ۲۱۴ کلمه (متوسط ۱۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۴٬۵۹۴ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۶۴ کلمه در هر خبر)
52
۴۲٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۵۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۷
63
اخبار تغییر یافته ۱
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو