خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۷۳ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۵ نویسه در هر خبر)
29
summary ۵۸ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۵۸۳ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۵ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۹۱۳ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۵ کلمه در هر خبر)
58
۸٬۷۷۵ نویسه (متوسط ۴٬۳۸۸ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو