خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۶۶۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۲۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۰۴۶ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۲٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۳۲۴٫۴۳ کلمه در هر خبر)
39
۲۱٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۹ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۶
85
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو