شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۴۹۴ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۷۲۹ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱٬۴۷۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
96
۱۳٬۶۵۱ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۹٬۷۵۰ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
48
۱۸۷٬۸۸۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۴ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۲
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار شفاف