شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۵۲۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۴ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۳۹۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۶ کلمه در هر خبر)
93
۱۲٬۷۴۰ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۸ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۰٬۷۶۹ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
52
۱۹۰٬۲۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
48
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شفاف