زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۶۴۴ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۹۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱٬۹۴۹ کلمه (متوسط ۲۷۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
32
۱۸٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۴۲ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار زومجی