زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۹۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
99
۸۱۰ نویسه (متوسط ۲۷۰ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱٬۲۷۲ کلمه (متوسط ۴۲۴ کلمه در هر خبر)
53
۱۱٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۲۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار زومجی