باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۶ -
تیتر ۲٬۲۳۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۴ کلمه در هر خبر)
87
۲۰٬۸۳۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۴۶ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۴٬۴۴۴ کلمه (متوسط ۲۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
68
۴۰٬۸۶۳ نویسه (متوسط ۱۸۹٫۱۸ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۸۴٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
48
۷۸۸٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۷۶۷ (متوسط ۳٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۰۷
95
اخبار تغییر یافته ۲۳
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۳۸ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۲۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان