باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۶۰ کلمه (متوسط ۸٫۹۷ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۸۴٫۹۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۷۱۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۲ کلمه در هر خبر)
82
۶٬۵۹۷ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۴۸ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۳٬۱۹۵ کلمه (متوسط ۴۵۵ کلمه در هر خبر)
57
۱۲۴٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۰۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۲٫۶۶ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان