روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۵ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۸۷۴ نویسه (متوسط ۸۷٫۴ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۰۱۶ کلمه (متوسط ۳۰۱٫۶ کلمه در هر خبر)
35
۲۹٬۳۳۱ نویسه (متوسط ۲٬۹۳۳ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۵۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی