روزنامه توسعه‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۰۳۷ نویسه (متوسط ۷۹٫۷۷ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۴۶ کلمه در هر خبر)
26
۲۹٬۶۹۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۴ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۵۸ (متوسط ۴٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه توسعه‌ایرانی