دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۲ -
تیتر ۲٬۲۹۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۵ کلمه در هر خبر)
84
۲۲٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۰۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۵٬۳۲۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۴۹٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۶۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۸۶٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
54
۸۲۷٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۷۱۵ (متوسط ۳٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۸۶
92
اخبار تغییر یافته ۲۰
75
اخبار حذف شده ۱
66
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۱ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۳۷ خبر
استانی ۱۷ خبر

آخرین اخبار دانشجو