دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۶۹ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۶۶۸ نویسه (متوسط ۸۳٫۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۵۴۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۳ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۹۳۰ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۵ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۹٬۰۰۸ کلمه (متوسط ۴۵۰٫۴ کلمه در هر خبر)
57
۸۳٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۴٬۱۷۵ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۳٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۱۹
95
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار دانشجو