دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۳۲ نویسه (متوسط ۶۶ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۶۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۵ کلمه در هر خبر)
97
۵۱۴ نویسه (متوسط ۲۵۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار دانشجو