دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۸۸۴ کلمه (متوسط ۱۵٫۲۴ کلمه در هر خبر)
72
۸٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۵۵ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۱٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۱ کلمه در هر خبر)
95
۱۷٬۳۴۵ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۰۵ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۷٬۰۳۳ کلمه (متوسط ۴۶۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
59
۲۵۹٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۴٬۴۷۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۰۰ (متوسط ۳٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۵۱
87
اخبار تغییر یافته ۹
61
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار دانشجو