روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۱۴۳ کلمه (متوسط ۵٫۹۶ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۵۷ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۱٬۱۱۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
50
۲۷۴٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۱۱٬۴۳۳ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۱۴۲ (متوسط ۵٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
37
خبرهای عکس‌دار ۲۳
95
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت