رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۲۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۵ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۹۳٫۰۹ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۵۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۳ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۹۱ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۳٬۲۰۲ کلمه (متوسط ۲۹۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
34
۲۹٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۶ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار رکنا