رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱۹ -
تیتر ۴٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۲ کلمه در هر خبر)
86
۴۱٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۹۸٫۶۱ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۰٬۶۹۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
85
۹۸٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۵۹٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۴۴۹٬۶۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۰ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۸۸ (متوسط ۴٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۴۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۲۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۶ خبر
اقتصادی ۳۹ خبر
اجتماعی ۹۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶۲ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۷۱ خبر
گوناگون ۲۱ خبر
استانی ۴۰ خبر

آخرین اخبار رکنا