رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۴۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۳۲۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۹۶۳ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۹۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲٬۹۶۰ کلمه (متوسط ۲۴۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
28
۲۵٬۸۹۶ نویسه (متوسط ۲٬۱۵۸ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار رکنا