رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۳ -
تیتر ۱٬۹۱۷ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۱۷٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۹۴ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴٬۵۲۳ کلمه (متوسط ۲۲٫۲۸ کلمه در هر خبر)
74
۴۰٬۹۸۱ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۸۸ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۸۰٬۵۵۲ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۸۱ کلمه در هر خبر)
49
۷۵۷٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۸۵۷ (متوسط ۴٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۲۰۳
100
اخبار تغییر یافته ۴۵
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۹ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۴۹ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
گوناگون ۲۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار رکنا