روابط عمومی صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۴۴ کلمه (متوسط ۹٫۳ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۸۸٫۰۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۸۹۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۵ کلمه در هر خبر)
80
۸٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۵٬۷۸۶ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۶۵ کلمه در هر خبر)
53
۱۵۸٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۵ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳۰
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روابط عمومی صدا و سیما