استانداری تهران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۳۰۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۲ کلمه در هر خبر)
74
۳٬۲۲۴ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۵۲ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۵۶۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۵ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۷۹۴ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۹ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳٬۷۴۰ کلمه (متوسط ۱۷۸٫۱ کلمه در هر خبر)
18
۴۱٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۱٬۹۹۵ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۲۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار استانداری تهران