استانداری اردبیل

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۶۲ نویسه (متوسط ۱۶۲ نویسه در هر خبر)
12
خلاصه ۳۲ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۳۶۰ نویسه (متوسط ۳۶۰ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۳۱۵ کلمه (متوسط ۳۱۵ کلمه در هر خبر)
37
۴٬۰۱۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار استانداری اردبیل