کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۱۱۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
59
۱٬۲۷۴ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۲۰۰٫۵ کلمه در هر خبر)
21
۱۱٬۴۵۱ نویسه (متوسط ۱٬۹۰۸ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک