کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۶۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
58
۱٬۶۶۹ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۶۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۳۱ کلمه (متوسط ۲۰۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
21
۱۴٬۹۶۳ نویسه (متوسط ۱٬۸۷۰ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک