کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۹۰ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۹۲۱ نویسه (متوسط ۱۸۴٫۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۵۴ کلمه (متوسط ۱۹۰٫۸ کلمه در هر خبر)
20
۸٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۱٬۷۵۰ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک