کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۴۴۴ کلمه (متوسط ۱۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
69
۴٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۱۸۷ کلمه (متوسط ۱۵۵٫۰۷ کلمه در هر خبر)
15
۳۸٬۷۸۵ نویسه (متوسط ۱٬۴۳۶ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲۷ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک