نیروی انتظامی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۹ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳۵۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۷ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۲۴۱ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۱ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۵٬۲۸۴ کلمه (متوسط ۵۲۸٫۴ کلمه در هر خبر)
68
۴۹٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۹۲۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار نیروی انتظامی